Oecumene Oecumene
Zoeterwoude Dorp kent een actief kerkelijk leven, waarin de Rooms-katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk, met behoud van eigen traditie en gezicht, van harte samenwerken.
De activiteiten bestrijken een breed terrein van liturgische vieringen en diensten, muziek, diaconaal werk, cursussen en zorg voor elkaar in moeilijke en vrolijke tijden. 
 
Parochie Sint Jan Parochie Sint Jan
           
           

De Sint Jan vormt samen met de parochiekernen De Goede Herder (Zoeterwoude-Rijndijk/Leiden-Roomburg/Leiderdorp) en H. Laurentius (Stompwijk) de Regio Oost van de Petrus-en-Paulusparochie.

Elk weekend is er op zaterdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering of een woord en gebedsviering. De Sint Jan heeft drie koren die afwisselend hun medewerking verlenen aan de vieringen: jongerenkoor Faith United, eigentijdskoor Iduna en het parochiekoor Sint Ceacilia.

De wijkkontaktgroep verzorgt na de weekendvieringen de koffie in de ontmoetingsruimte, waar alle kerkgangers van harte welkom zijn.

Verdere informatie vindt u op de weblog 'Uit de schaapskooi' 
 
 
Raad van Kerken Raad van Kerken
De Raad van Kerken in Zoeterwoude is onderdeel van de Raad van Kerken in Nederland en functioneert als een samenwerkingsverband tussen de Rooms Katholieke parochiekern St. Jan en de PKN gemeente Rond de Dorpskerk. Zij heeft tot taak het bevorderen van de oecumenische gezindheid in Zoeterwoude (Dorp). Haar activiteiten bestaan o.a. uit het organiseren van oecumenische vieringen, zoals de opening van het kerkelijk seizoen, adventsvespers en een dienst in het kader van de Week van de Eenheid. Daarnaast bevordert zij het gesprek tussen beide kerken en stimuleert gezamenlijke activiteiten van beide kerken.
 
 Raad van Kerken Leiden


Raad van Kerken Nederland 
 
Swetterhage Swetterhage
Op Swetterhage wonen, werken en recreëren ruim 300 mensen met een verstandelijke beperking.

Kerkdiensten
Iedere eerste zondag van de maand wordt een oecumenische kerkdienst gehouden in de Herberg.
Kijk voor de data op de kalender.

Vierkringen
Iedere woensdag zijn er op Swetterhage, de woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Zoeterwoude, zogenaamde ‘vierkringen’ (een soort catechesatie-uren). Veel bewoners komen dan luisteren, zingen en zo ‘samen vieren’. 

Gehandicaptendienst Dorpskerk Leiderdorp
In de Dorpskerk van Leiderdorp wordt elke maand een dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie volg deze link.